સહકારની કેડીએ

 • May 23, 2016

  આજ્થી શુભ શરુઆત

 • મનની ઉર્મિઓને વાચા આપવાનો પ્રયાસ
 • લખવાનુ  શરુ કરીએ  અને મગજ  શુન્ય થઈ  જાય.
 • કેટલુ કહેવુ  હોય પણ શબ્દો જડે નહી.
 • જડે તો ગમે નહી
 • પણ પ્રયાસ જારી રહેશે
 • મા સરસ્વતિ મદદ કરશે
 • મિત્રો મદદ કરશે
 • નહી તો રામ બોલો ભાઈ રામ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *